Turinys
1. Elgesio principai.
2. Firmos atrankos.
3. Darbo sutartys.
4. Firmos darbuotojai.
5. Firmos turtas ir jo valdymas.
6. Firmos veiklos.
7. Atsistatydinimai, paskyrimai, nušalinimai.


 

1. Elgesio principai.
1.1.0. Kiekvienas firmos vadovas privalo laikytis šiame dokumente nurodytų taisyklių.
1.2.0. Kiekvienas firmos vadovas privalo užtikrinti kuo geresnį savo firmos funkcionavimą.
1.3.0. Kiekvienas firmos vadovas privalo elgtis pavyzdingai ir išlaikyti kuo aukštesnę savo bei firmos reputaciją.
1.4.0. Kiekvienam firmos vadovui yra draudžiama kopijuoti kitų žaidėjų temas ir/arba jų turinį, jei direktorius neturi autoriaus leidimo ir nenurodo turinio autoriaus temos apačioje.
1.5.0. Kiekvienas firmos vadovas prisiima visą atsakomybę už savo firmą.
1.6.0. Firmų vadovams yra draudžiama būti gaujose.
1.6.1. Išimtis oficialiems klubams, kurių veikla nėra susijusi su šaudymais, grobimais ir panašaus tipo veikla.
1.7.0. Firmų vadovams yra draudžiama žaisti arba užimti pareigas kitame projekte.

 

 

2. Firmos atrankos.
2.1.0. Kiekviena firma gali surengti iki 3 atrankų per savaitę.
2.2.0. Kiekvieną atranka privaloma registruoti žaidime, darbo biržoje.
2.2.1. Po atrankos užregistravimo pageidautina informuoti serverio žaidėjus per direktoriaus viešą žinutę apie būsimos atrankos laiką ir tipą.
2.2.2. Atrankos žaidime gali būti vykdomos ne anksčiau 8-ių ir ne vėliau 24-ių valandų nuo jos užregistravimo.
2.2.3. Atrankos forume gali būti vykdomos iškarto po jos užregistravimo ir ne vėliau, kaip po 24 valandų.
2.2.4. Pirmajai direktoriaus atrankai 2.2.2 ir 2.2.3 punktai negalioja.
2.3.0. Vienos atrankos metu galima priimti iki 10 naujų darbuotojų.
2.3.1. Pirmosios direktoriaus atrankos metu galima priimti iki 15 naujų darbuotojų.
2.4.0. Draudžiama priimti naujus darbuotojus ne atrankų metu.
2.4.1. Firmos vadovas gali pateikti prašymą DP dėl vieno žaidėjo priėmimo į firmą ne atrankos metu.
2.5.0. Forumo atrankos gali trūkti nuo 8-ių iki 48-ių valandų.
2.6.0. Draudžiama bet kokia diskriminacija, firmos vadovas kiekviena atrankos dalyvi privalo vertinti tokiu pat principu.

 

 

3. Darbo sutartys
3.1.0. Prieš duodant pakvietimą naujajam darbuotojui, firmos vadovas ir būsimasis darbuotojas privalo pasirašyti darbo sutartį, kurioje yra patvirtinama, jog darbuotojas susipažino su darbo taisyklėmis, tvarka ir kt. sutartyje yra nurodomas darbo sutarties terminas.
3.1.1. Sutarties terminas gali būti nuo 1 iki 7 kalendorinių dienų, būsimasis darbuotojas pats pasirenka darbo sutarties laikotarpį.
3.1.2. Firmos vadovas turi teisę siūlyti priedą prie algos, premijas, didesnę išeitinę kompensaciją ir t.t. siekiant sudaryti ilgesnio laikotarpio darbo sutartį.
3.1.3. Firmos vadovas privalo supažindinti savo darbuotoją su tuo, kas gresia, jei nustatytas laikotarpis nėra išdirbamas.
3.1.4. Dėl darbo sutarties mokesčio egzistavimo įsidarbinant nusprendžia firmos direktorius.
3.2.0. Firmos vadovai turi teisę imti iki 30.000€ už darbo sutartį.
3.2.1. Jei darbo sutarties mokestis viršija 10.000€, firmos vadovas privalo atsižvelgti į darbuotojo finansines galimybes ir esant būtinybei suteikti lengvatą arba visiškai atleisti nuo mokesčio.
3.2.2. Jei darbo sutarties mokestis viršija 5.000€, firmos vadovas privalo grąžinti darbo sutarties mokesti darbuotojui, jei šis išdirba nurodyta darbo sutarties laikotarpį, išeina iš darbo pats, t.y. nėra išmetamas bei pageidauja sutarties mokesčio sugrąžinimo.
3.3.0. Darbo sutarties mokestis visiems privalo būti vienodas, išimtis – 3.2.1 punktas.
3.4.0. Jei darbuotojas neišdirba sutartyje nurodyto termino – firmos vadovas turi teisę jį įrašyti į NDS už sutarto laikotarpio neišdirbimą.
3.5.0. Žaidėjo įdarbinimas be darbo sutarties yra traktuojamas kaip priėmimas be atrankos.

 

 

4. Firmos darbuotojai
4.1.0. Firmos vadovas kiekvienam savo darbuotojui privalo suteikti vienodas sąlygas keliantis rangą.
4.2.0. Firmos vadovas, prieš išmetant darbuotoją, privalo turėti įrodymus, kurie įrodytų jo nusižengimus.
4.2.1. Įrodymai neprivalomi, jei darbuotojas išmetamas pagal DP nurodymus.
4.2.2. Dedant įspėjimą darbuotojui privaloma nurodyti tikslią priežastį įspėjimo lentelėje. 
4.3.0. Visos firmos, išskyrus PD ir medikus, gali leisti savo darbuotojams būti gaujose, šį sprendimą priima firmos direktorius.
4.3.1. Direktorius turi teisę iškelti papildomus reikalavimus darbuotojams, kurie nori tapti gaujų nariais.
4.4.0. Firmos vadovams draudžiama pardavinėti rango pakėlimus savo darbuotojams
4.4.1. Firmų vadovai gali pardavinėti įvairius rango reikalavimo sumažinimus. Sumažinti rango reikalavimai gali būti iki 30 procentų mažesnį už paprastus rango reikalavimus.

4.5.0. Firmų vadovams draudžiama pardavinėti įspėjimų nuėmimus.

4.5.1. Firmų vadovai gali nuimti darbuotojo įspėjimą atsižvelgdamas į darbuotojo rezultatus, tačiau įspėjimas gali būti nuimtas praėjus mažiausiai 14 kalendorinių dienų nuo įspėjimo uždėjimo.
4.6.0. Firmų vadovai privalo suteikti galimybę darbuotojui pasikelti rangą be papildomų investicijų į firmos fondą.

4.7.0. Medikų firmos darbuotojams yra draudžiama dalyvauti gaujų operacijose ir prikelinėti ten dalyvaujančius žaidėjus.
4.7.1. Medikų firmos darbuotojai gali atvykti į vietą, kurioje vyksta gaujų operacija bei pardavinėti savo paslaugas sėdėdamas darbinėje transporto priemonėje. Pardavęs paslaugas, medikas privalo nedelsiant pasišalinti.
4.7.2. Paslaugos gali būti pardavinėjamos tik tuomet, kai gaujų operacijos objekte egzistuoja tik viena kovojanti pusė ir jokie susišaudymai nevyksta.

4.8.0. Darbuotojas, kuris buvo išmestas iš firmos, į tą pačią firmą gali būti priimtas praėjus ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų.

 

 

5. Firmos turtas ir jo valdymas
5.1.0. Kiekvienas firmos vadovas privalo paskirstyti savo firmos biudžetą taip, jog jo užtektų darbinių transporto priemonių įsigijimui, darbuotojų algoms, premijoms ir kitoms reikmėms.
5.2.0. Firmos direktorius pavaduotojui(-ai) turi teisę mokėti savaitinę algą, kuri neviršytų darbuotojų vidutinės algos. Sau direktorius algos išsimokėti negali, nes yra mokamos mėnesinės algos. Mokama alga pavaduotojui(-ai) privalo būti registruojama algų temoje.
5.3.0. Firmos vadovai privalo registruoti kiekvieną pinigų išėmimą iš firmos fondo kurioje nors savo darbo skilties temų arba kuriame nors .txt faile. Įrašę privalo būti: konkreti operacijos data ir laikas, pinigų suma ir pinigų paskirtis.
5.4.0. Kiekvienoje firmoje gali egzistuoti iki 7 privačių transporto priemonių, t.y. parduotų arba tiesiog priskirtų konkretiems asmenims.
5.5.0. Kiekvienos firmos transportas gali naudoti iki 4 skirtingų spalvų savo transporto priemonėms.

 

 

6. Firmos veiklos
6.1.0. Kiekviena firma turi teisę įjungti firmos veiklos rėžimą iki 3 kartų per dieną.
6.1.1. GSPD firmos vadovas turi teisę įjungti šį rėžimą pastatų grobimų metu, šis atvejis į bendrą veiklų skaičių neįeina, tačiau privaloma aiškiai nurodyti, jog režimas yra įjungiamas dėl pastato grobimo.
6.2.0. Draudžiama įjungti veiklos režimą, jei jis yra naudojamas tik tam, kad negauti baudų dėl nepriimtų iškvietimų, o patys vadovai jokios veiklos neplanuoja.
6.3.0. Veiklos režimas gali trūkti iki 120 minučių, tačiau pageidautina, kad jis neviršytų 60-ies.
6.4.0. Veiklos metu, firmos vadovas privalo užtikrinti, jog jis ir jo kolektyvas netrukdys kitiems serverio žaidėjams.

 

 

7. Atsistatydinimai, paskyrimai, nušalinimai
7.1.0. Minimalus direktoriaus išbuvimo laikotarpis – 30 kalendorinių dienų, minimalus pavaduotojo išbuvimo laikotarpis – 20 kalendorinių dienų.
7.1.1. Neišbuvęs šio laikotarpio žaidėjas patenka į medinį arba akmeninį stulpą.
7.1.2. Jei palikimo priežastis rimta, DP gali suteikti išimtį ir atleisti nuo medinio arba akmeninio stulpo bei draudimo kandidatuoti.
7.2.0. Išsirinkus tinkamą asmenį į pavaduotojo pareigas, pirmiausiai firmos direktorius privalo apie jį pranešti DP, kuris nusprendžia, ar asmuo iš tikrųjų yra tinkamas tokioms pareigoms.
7.2.1. Jei kandidatas yra tinkamas pareigoms – tolimesnius paskyrimo proceso nurodymus parašo DP.
7.2.2. Gavus leidimą naujojo pavaduotojo paskyrimui, firmos direktorius pirmiausiai turi užpildyti paskyrimą firmos valdžios pokyčių temoje ir tik atlikęs tai jis gali paskirti savo naująjį pavaduotoją žaidime.
7.3.0. Direktorius, palikdamas savo pareigas, gali suteikti galimybę savo pavaduotojui perimti direktoriaus pareigas, apie tai jis praneša DP, kuris priima galutinį sprendimą atsižvelgdamas į pavaduotojo darbą bei nuopelnus.
7.4.0. Direktorius turi teisę nušalinti savo pavaduotoją, jei šis neatitinka direktoriaus iškeltų reikalavimų.
7.4.1. Direktorius turi teisę uždėti savo pavaduotojui įspėjimą, norėdamas tą padaryti informuoja DP, kadangi tokios galimybės iš serverio kodo pusės neturi

 

Redaguota Edvis Gaming

Dalintis šuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Pasidalinti kituose saituose

Parašė (redaguota)

Change log

 

2019-02-17

Spoiler

Nauji punktai

4.7.0. Medikų firmos darbuotojams yra draudžiama dalyvauti gaujų operacijose ir prikelinėti ten dalyvaujančius žaidėjus.
4.7.1. Medikų firmos darbuotojai gali atvykti į vietą, kurioje vyksta gaujų operacija bei pardavinėti savo paslaugas sėdėdamas darbinėje transporto priemonėje. Pardavęs paslaugas, medikas privalo nedelsiant pasišalinti.
4.7.2. Paslaugos gali būti pardavinėjamos tik tuomet, kai gaujų operacijos objekte egzistuoja tik viena kovojanti pusė ir jokie susišaudymai nevyksta.

 

Ištrinti punktai

4.7.0. Medikų firmos direktorius gali leisti savo darbuotojams dirbti gaujų zonose, gaujų operacijų metu.
4.7.1. Medikų firmos direktorius privalo užtikrinti, jog gaujų zonoje dirbantys darbuotojai netrukdys veiksme dalyvaujantiems žaidėjams.
4.7.2. Vienai gaujai gali atstovauti iki 2 medikų vienu metu.
4.7.3. Bendrai, gaujų veiksmo metu, gali dalyvauti iki 5 medikų.


2019-01-20

Spoiler

Nauji punktai

4.4.0. Firmos vadovams draudžiama pardavinėti rango pakėlimus savo darbuotojams
4.4.1. Firmų vadovai gali pardavinėti įvairius rango reikalavimo sumažinimus. Sumažinti rango reikalavimai gali būti iki 30 procentų mažesnį už paprastus rango reikalavimus. 
4.5.0. Firmų vadovams draudžiama pardavinėti įspėjimų nuėmimus.
4.5.1. Firmų vadovai gali nuimti darbuotojo įspėjimą atsižvelgdamas į darbuotojo rezultatus, tačiau įspėjimas gali būti nuimtas praėjus mažiausiai 14-ai kalendorinių dienų nuo įspėjimo uždėjimo.
4.6.0. Firmų vadovai privalo suteikti galimybę darbuotojui pasikelti rangą be papildomų investicijų į firmos fondą.
4.7.0.  Medikų firmos direktorius gali leisti savo darbuotojams dirbti gaujų zonose, gaujų operacijų metu.
4.7.1. Medikų firmos direktorius privalo užtikrinti, jog gaujų zonoje dirbantys darbuotojai netrukdys veiksme dalyvaujantiems žaidėjams.
4.7.2. Vienai gaujai gali atstovauti iki 2 medikų vienu metu.
4.7.3. Bendrai, gaujų veiksmo metu, gali dalyvauti iki 5 medikų.
4.8.0. Darbuotojas, kuris buvo išmestas iš firmos, į tą pačią firmą gali būti priimtas praėjus ne mažiau kaip 20 kalendorinių dienų.

 

Paredaguoti punktai

2.2.0. Kiekvieną atranka privaloma registruoti forume esančioje temoje. žaidime, darbo biržoje.
3.1.1. Sutarties terminas gali būti nuo 1 iki 14 7 kalendorinių dienų, būsimasis darbuotojas pats pasirenka darbo sutarties laikotarpį.
3.2.2. Jei darbo sutarties mokestis viršija 5.000€, firmos vadovas privalo grąžinti darbo sutarties mokesti darbuotojui, jei šis išdirba nurodyta darbo sutarties laikotarpį, išeina iš darbo pats, t.y. nėra išmetamas bei pageidauja sutarties mokesčio sugrąžinimo.
3.4.0. Jei darbuotojas palieka darbą savo noru dar nepasibaigus darbo sutarčiai neišdirba sutartyje nurodyto termino – firmos vadovas turi teisę jį įrašyti į NDS už sutarto laikotarpio neišdirbimą.
7.1.1. Neišbuvęs šio laikotarpio žaidėjas patenka į medinį arba akmeninį stulpą bei 6 mėnesius negali kandidatuoti į direktoriaus arba pavaduotojo pareigas.

 

Ištrinti punktai

3.5.1. Darbo sutartis nėra būtina, jei žaidėjas yra įdarbinamas pagal 2.4.1 punktą.
5.5.1. Prieš pradedant naudoti naują spalvą, firmos vadovas privalo apie tai pranešti DP, DP patikrina ar spalva yra tinkama ir nusprendžia dėl leidimo ją naudoti.
6.2.1. GSPD firmos vadovas atrankos metu turi teisę paskelbti veiklą, kad gaujos negalėtų grobti objekto.

 

 2019-09-08

Spoiler

Paredaguoti punktai

5.2.0. Firmos vadovai turi teisę sau mokėti savaitinę algą, kuri neviršytų darbuotojų vidutinės algos. Toks veiksmas privalo būti registruojamas algų temoje.
5.2.0. Firmos direktorius pavaduotojui(-ai) turi teisę mokėti savaitinę algą, kuri neviršytų darbuotojų vidutinės algos. Sau direktorius algos išsimokėti negali, nes yra mokamos mėnesinės algos. Mokama alga pavaduotojui(-ai) privalo būti registruojama algų temoje.

 

Redaguota Edvis Gaming
Change Log 2019-09-08

Dalintis šuo pranešimu


Nuoroda į pranešimą
Pasidalinti kituose saituose

Atsakyti

Svečias
Ši tema yra užrakinta.

  • Šiuo metu peržiūri   0 narių

    Nėra registruotų vartotojų, kurie šiuo metu peržiūri šį puslapį.